لیست مراکز فروش نرم افزار زوج خوشبخت  ( داروخانه ها ) استان زنجان

تلفن آدرس

0242  2279255

زنجان ابهر جاده ترانزیت اول خ دکتر بهشتی   -داروخانه مرکزی

0242  4226155

زنجان ابهر شهرستان خدا بنده خ امام روبرویب اداره ارشاد اسلامی کوچه شهید کرم زرندی کد پ4581733488 -داروخانه پاستور

0242  4224334

زنجان خدا بنده خ امام ج فرهنگسرای اشراق -داروخانه محرمی

0241  3222974

زنجان خ امام مابین سبزه میدان و امیر کبیر  -داروخانه انوار

0241 5245944

زنجان خ فرودگاه -داروخانه افسهی

0241  5520940

زنجان خ شهید بهشتی داروخانه شبانه روزی   -داروخانه رضایی

0241  32373773

زنجان خ سعدی پایین تر از کتابخانه سهروردی -داروخانه تاج کی

0241  3220495

 زنجان خ سعدی وسط ج بانک صادرات پاساژ گلها ساختمان حکیم -داروخانه بو علی

0241  3226899

زنجان دروازه ارگ روبروی بیمارستان شهید بهشتی ساختمان ارگ -داروخانه جمالی

 0242  5623929

زنجان شهرستان ابهر ساعین خله خ امام روبروی مسجد صاحب الزمان-امیر بیگی

0421  3234445

زنجان خ سعدی وسط اول خیابان زینبی-داروخانه آیت اللهی

0241  5278065

زنجان شهرستان ابهر میدان امام ج سینما استقلال -داروخانه کاظمی (15خرداد)